Բառային աշխատանք

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։ Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։

  • Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։

Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն

Պահարան-պա-հա-րան

Քաղաք-Քա-ղաք

Թանաք-թա-նաք

Կարագ-կա-րագ

Հեծանիվ-հե-ծա-նիվ

Ուղիղ-ու-ղիղ

Պայուսակ-պա-յու-սակ

Դանակ-դա-նակ

Գազար-գա-զար

Թանաքաման-թա-նա-քա-ման

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։

Երեխա-3

Պարագա-3

Հանրաքվե-3

Ընձուղտ-2

Աբեղա-3

Մաքրել-2

Բարձր-2

Վարքագիծ-3

Չորրորդ-2

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։

Հացաման-հա-ցա-ման

Սիրելի-սի-րե-լի

Ձնհալ-ձն-հալ

Կամավոր-կա-մա-վոր

Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։

Հևալ-հե-վալ

Երևույթ-երե-վույթ

Տերևաթափ-տերե-վաթափ

Հարևան-հարե-վան

Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։

Երևան-Երե-վան

Նախիջևան-նախիջե-վան

Արևիկ-Արե-վիկ

Հոգևոր-հոգե-վոր

Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։

Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան

Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն

Անկր-կնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ