Posted in Բնագիտություն

Սնկեր և բակտերիաններ

Երկրագնդի վրա կենդանի օրգանիզմներից են բույսերը և կենդանինե­րը: Բացի դրանցից՝ կան փոքր, մանր օրգանիզմներ՝ մանրէներ, որոնց մեծ մասը բակտերիաներն են: Կան նաև սնկեր: Բակտերիաները և սնկերը տարածված են գրեթե ամենուրեք՝ մյուս կենդանի օրգանիզմների հետ կազմելով կենսոլորտը:

Բակտերիաներ: Մանրէներն այնքան փոքր են, որ անզեն աչքով տե­սանելի չեն: Դրանք տեսանելի են դառնում միայն խոշորացնող սարքերի օգնությամբ: Հոլանդացի վարպետ և բնագետ Անտոնի վան Լևենհուկր, այդպիսի մի պարզ սարք ստեղծելով, բացահայտեց մանրէները: Մանրէների մի մեծ մասր բակտերիաներն են: Դրանք պարզունակ միաբջիջ օրգանիզմներ են, որոնք սնվում, շարժվում, կիսվում և բազմանում են, օժտված են նաև այլ հատկություններով:

Բակտերիաները տարբեր ձևի են՝ ցուպիկաձև, գնդաձև, ստորակետաձև, պարուրաձև և այլն: Այդ ձևն ապահովվում է որոշա­կի լավ արտահայտված արտաքին կառույցով, որր շրջապատում է բակ­տերիան: Նման կառույցը նաև պաշտպանում է բակտերիան միջավայրի տարբեր անբարենպաստ գործոններից, օրինակ՝ սուր առարկաներից, բարձր ջերմաստիճանից կամ ճնշումից, քիմիական տարբեր նյութերից: Բակտերիաները շատ կայուն են:

Բակտերիաների միջև կան նաև գույնի, չափսի և այլ տար­բերություններ: Բակտերիաների մեծ մասն անգույն է:

Բակտերիաներն ունեն սնման տարբեր եղանակներ. մի դեպքում իրենք են առաջացնում օրգանա­կան նյութեր, մյուսում՝ օգտվում են պատրաստի նյութերից: Հո­ղում բակտերիաները շատ են (1 գրամ հողում կարող են գտնվել միլիոնավոր բակտե­րիաներ):

Բակտերիաների առանձնահատկություններից է արագ կիսումր, որի հաշվին նրանց թվաքանակր մեծ է:

Բակտերիաների մի մասր մեծ օգուտ է տալիս բնությանը: Դրանք մասնակցում են երկրագնդում նյութերի հոսքերին և փոփոխություններին, նպաստում են որոշ բույսերի աճին և զարգացմանը, կենդանիների և մար­դու սննդառությանը Սակայն բակտերիաների մյուս մասր փչացնում է տարբեր պիտանի առարկաներ, բույսերում, կենդանիներում և մարդու օր­գանիզմում առաջացնում տարբեր հիվանդություններ: Այդ բակտերիանե­րը վնասակար են:

Բակտերիաների մասին գիտությունն րնդգրկված է մանրէաբանութ­յունում:

Սնկեր: Սնկերն ավելի մեծ չափերի են հասնում, քան բակտերիաները: Ունեն տարբեր ձևեր: Սնկերի մեծ մասր բազմաբջիջ է: Սնկերի մարմինր կազմված է թելերից: Որոշ սնկերում տարբերում են նաև գլխիկ և ոտիկ: Դրանք գլխարկավոր սնկեր են։

Սնկերր ևս ունեն լավ արտահայտված արտաքին կառույց, սնվում են, շնչում, բազմանում, օժտված են կենդանի օրգանիզմների այլ հատկու­թյուններով: Նրանք ունեն շատ նմանություններ բույսերի և կենդանիների հետ: Սնկերը սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով:

Սնկերր մեծ դեր են կատարում բնության մեջ: Սնկերի մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկր մյուսի աճին և զարգացմանը: Դա օգտակար կապ է:

Գլխարկավոր սնկերի թվում կան ուտելի սնկեր: Դրանցից են սպիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը:

Սակայն կան այնպիսիները, որոնք թունավոր են և վնաս են հասցնում բույսերին և կենդանիներին, մարդուն: Որոշ սնկեր հարուցում են նաև տար­բեր հիվանդություններ:

Սնկերի մասին գիտությունն անվանվում է սնկաբանություն:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ գիտեք բակտերիաների և սնկերի մասինԻ՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:

Բակտերիանները միաբջիջ են: Նրանք շատ փոքր են, դրանք անզեն աչքով չես կարողանա տեսնել, նրանց տեսնելու համար պետք է մանրադիտակ, բակտերիանները ունեն և իրենց լավ կողմեր և վատ: Լավ կողմերից եկն այն է, որ նրանք նպաստում են ծառերի և ծաղիկների աճին, իսկ վատ կողմն այն է, որ մարդու օրգանիզմի մեջ ներխուժելով կարող է առաջացնել տարբեր հիվանդություններ:  Սնկերը կազմված են թելերից: Նրանք հիմնականում բազմաբջիջ են: Որոշ սնկերի կարող ենք ուտել, նրանք են: Գլխարկավոր սնկերի թվում կան ուտելի սնկեր: Դրանցից են սպիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը:

Սակայն կան այնպիսիները, որոնք թունավոր են և վնաս են հասցնում բույսերին և կենդանիներին, մարդուն: Որոշ սնկեր հարուցում են նաև տար­բեր հիվանդություններ:

Սնկերի մասին գիտությունն անվանվում է սնկաբանություն:

 1. Ո՞վ է բացահայտել բակտերիաներըի՞նչ սարքի օգնությամբ:

Այն բացահայտե է Անտոնի վան Լևենհուկը, ով ստեղծեց մանրադիտակը, որով կարելի էր տեսնել բակտերիաներին:

 1. Ինչի՞ հաշվին են բակտերիաները պաշտպանվում միջավայրի անբենպաստ գործոններից:

Նրանք պաշտպանվում են միջավայրի անբարենպաստ գործոններից, իրենց տարբեր ձևերով, օրինակ՝ ցուպիկաձև, գնդաձև, ստորակետաձև, պարուրաձև:

Բակտերիաների սնման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:

Մի դեպքում իրենք են առաջացնում օրգանա­կան նյութեր, մյուսում՝ օգտվում են պատրաստի նյութերից:

 1. Ինչո՞ւմն է բակտերիաների դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում:

Դրանք մասնակցում են երկրագնդում նյութերի հոսքերին և փոփոխություններին, նպաստում են որոշ բույսերի աճին և զարգացմանը, կենդանիների և մար­դու սննդառությանը Սակայն բակտերիաների մյուս մասր փչացնում է տարբեր պիտանի առարկաներ, բույսերում, կենդանիներում և մարդու օր­գանիզմում առաջացնում տարբեր հիվանդություններ:

 1. Ի՞նչ գիտեք սնկերի և ծառերի փոխադարձ կապի մասին:

մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկր մյուսի աճին և զարգացմանը: Դա օգտակար կապ է:

 1. Որո՞նք են ուտելի սնկերըԻսկ որո՞նք են թունավոր:

Ուտելի սնկեր— Ալիքասունկ, ԱկանջասնկերԱղվեսասնկերԱնձրևասնկեր, Շամպինիոն, պղպեղասունկ, սխտորասունկ, սպիտակ սունկ և այլն…:


Թունավոր-Մորխ, կաթնասունկ, ճանճասպան և այլն…:

 1. Հետաքրքրվեք բակտերիաներով և սնկերով հարուցված հիվանդութ­յունների և դրանք կանխարգելելու միջոցառումների մասին:

Բակտերիայից կարող են առաջանալ տարբեր հիվանդություններ: Օրինակ՝դիֆթերիափայտացումբոտուլիզմ, աղիքային ցուպիկ, դրանցից խուսափելու համար պետք է հետևել հիգենիային, հնարավորինս քիչ շփվել կեխտոտ բաների հետ, եթե կեղտոտվելու դեպքում շուտ լվացվել: Չուտել գետնին ընկած մթերք, ուտելիք չմատուցել կեղտոտ սպասքով:

Սունկը կարող է լինել թունավոր և դրան ուտելու դեպքում կարող է սկսել հալուցինյացյաներ և վարակել մարդու արյունը, անգամ սպանել մարդուն: Դրանից խուսափելու համար պետք է ուտել միայն ուտելի սնկեր:

 1. Հիվանդածին բակտերիաներ կա­րող են տարածվել բերանումհան­գեցնել բորբոքմանԱյդ պատճա­ռով խորհուրդ է տրվում ամեն օր մաքրել ատամներըԻն­չո՞ւփորձեք հասկանալ և բացատ­րել:

Բակտերիան մարդուն կարող են վարակել և հիվանդացնել բորոբոքել ինչ-որ տեղեր, իսկ բերանի մեջ բակտերիանները բացի բորբոքելուց կարող են անցնել կոկորդ և նորից առաջացնել ինչ-որ հիվանդություն, դրա համար պետք է լվալ ատամները, որպեսզի բակտերիաները ոչնչանան:

Posted in Բնագիտություն

Տորֆ

Մասամբ քայքայված բուսական մնացորդների տարասեռ խառնուրդ, որն առաջանում է ջրառատ ու թթվածնի բացակայության պայմաններում։ Այն ոչ թունավոր, բնական, բարձր օդաթափանցելիությամբ և ջուր պահելու հատկությամբ օժտված նյութ է:

Տորֆը մասամբ քայքայված բուսական մնացորդների տարասեռ խառնուրդ է, որն առաջանում է ջրառատ ու թթվածնի բացակայության պայմաններում։ Այն ոչ թունավոր, բնական, բարձր օդաթափանցելիությամբ և ջուր պահելու հատկությամբ օժտված նյութ է:

Տորֆը կարող է ունենալ թե՛ քայքայվածության տարբեր աստիճանի բույսերի մնացորդային և թե՛ նուրբ ամորֆային կառուցվածք:

Այն պարունակում է հումինաթթուներ, աճի և զարգացման խթանիչներ, ամինաթթուներ, որոնք անհրաժեշտ են բույսերի համար որոշ սննդատարրեր ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Տորֆն օժտված է մանրէասպան հատկություններով։ Այն արդյունավետորեն կարող է օգտագործվել որպես ցանկացած տեսակի հողախառնուրդների հիմք՝ նախատեսված սածիլների և դեկորատիվ ծաղիկների աճեցման համար։ Կարող է օգտագործվել ցանկացած հողի ֆիզիկական հատկությունների բարելավման համար:


Առավելությունները 
 Բարելավում է հողի կառուցվածքը
Հարստացնում է ոչ պարարտ և ավազային հողերը
Բարձրացնում է ջրի պահունակությունը թեթև ավազոտ հողերում
Պարունակում է բույսերի կյանքի համար անհրաժեշտ բազմաթիվ սննդատարրեր, ինչպիսիք են՝ ազոտը, ֆոսֆորը, կալիումը, կալցիումը, մագնեզիումը և այլ միկրոտարրեր
Բարելավում է ծանր կավահողերի ջրաթափանցելիությունը՝ թույլ տալով արմատներին շնչել և աճել
Արմատներն ապահովում է անհրաժեշտ էլեմենտներով, ինչպիսիք են՝ ջուրը, օդը և սննդատարրերը
Օրգանական նյութեր՝  37%
Ընդհանուր ազոտ (N)՝3100մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր (P)՝880 մգ/կգ
Կալիում (K)՝2000 մգ/կգ
Սուլֆատ (SO4210 մգ/կգ
Կալցիում (Ca)՝8600 մգ/կգ
Մագնեզիում՝3600 մգ/կգ
pH՝5-6,5

Օգտագործումը

Տորֆն օգտագործվում է ցանկացած տեսակի մշակաբույսերի, դեկորատիվ և պտղատու ծառերի, հատապտուղների և սածիլների աճեցման, մուլչապատման և պարարտացման համար:

Posted in Մայրենի

Մայրենի

257. Գրի՛ր, թե յուրաքանչյուր նախադասության մեջ գործողություն կատարողն ոո՞վ է, և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

            Օրինակ՝
Վերջերս այնտեղ հաճախ եք հյուր գնում: — Դուք:

            Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել, եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:—Ես
            Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց ես կտրել: — Դու
            Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:— Նա
            Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք:—Մենք
            Հետաքրքիր բան եք մտածել: — Դուք
            Մեզ ամեն տարի այցելում են: — Մենք

258. Նախադասությունից այնպիսի բառ հանի՛րոր նախադասության միտքը չփոխվի (փորձի՛ր բացատրելթե ինչո՞ւ է այդպես):

            Ես անհամբեր սպասում եմ նոր թռիչքի
Ես սպասում եմ նոր թռիչքի։


            Դու հանգիստ նստել ես, կարծես ոչ մի տեղ էլ չես գնալու:
Դու հանգիս ես, կարծես ոչ մի տեղ էլ չես գնալու։


            Մենք ամեն ինչ պատմել էինք, դու ավելացնելու բան չունեիր:
Մենք ամեն ինչ պատմել էինք, ավելացնելու բան չունեի։
           

Նա որտեղի՞ց էր գտել այդ հին իրերը։

Որտեղի՞ց էր գտել այդ հին իրերը։


            Նրանք անպայման կգան, դու սպասի՛ր:
            Նա մեծահոգաբար թույլ տվեց, որ ես նորից սկսեմ:

            Դու մի քիչ էլ սպասի՛ր, հետո գնա:


            Դուք ամռանը սարերում եղել ե՞ք:

259. Պարզի՛րթե տրված բառախմբերն ի՞նչ սկզբունքով են կազմված:

            Ա. Երգում եմ, բերել եմ, լսեցի, լռեմ, կգամ, պիտի բարձրանամ:-
            Երգում ենք, բերել ենք, լսեցինք, լռենք, կգանք, պիտի բարձրանանք: առաջին դեմքով
            Բ. Երգում ես, բերել ես, լսեցիր, լռես, կգաս, պիտի բարձրանաս:
            Երգում եք, բերել եք, լսեցիք, լռեք, կգաք, պիտի բարձրանաք:

երկրորդ դեմք
            Գ. Երգում է, բերել է, լսեցի, լռի, կգա, պիտի բարձրանա:
            Երգում են, բերել են, լսեցին, լռեն, կգան, պիտի բարձրանան:- երրորդ դեմք

Posted in Հայրենագիտություն

Գանձասարի վանք

Գանձասարի վանք

Գանձասար – հայերեն, նշանակում է «գանձերի լեռ»: Վանքը հիմնադրվել է 12 դարում: Վանքը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի դերը Հասան-Ջալալյան իշխանների ջանքերով: Վանքում եղել է  դպրոց, որտեղ հոգևոր առաջնորդները վերապատրաստվել են, ստեղծվել և պահպանվել են ձեռագրեր: 2008 թվականին Արցախում կայացավ «մեծ հարսանիք», որի ընթացքում ամուսնացան 687 զույգեր: 550 զույգերը ամուսնացան Ղազանչեցոց տաճարում, իսկ 137-ը`Գանձասարի վանքում:

Posted in русский

Галикарнасский мавзолей

Галикарнасский мавзолей

 1. О чем мечтал царь Мавзолей? Построить границу что бы прославить своё имя. 
 2. Кто достроил мавзолей после смерти царя? Внук Мавзолей.
 3. Какой была постройка? Для царя она украшала статуи.
 4. Сколько лет простояло сооружение? В видео об этом не говорилось. Упражнения Существительные, данные в скобках, напишите в нужной форме. Определите род существительных. а) ручка двери, обложка тетради, ветка ели, спинка кровати, …
Posted in русский

Храм Артемиды

Храм Артемиды

 1. В каком городе построили храм Артемиды? Храм Артемиды построили в городе Эфес.
 2. Богиней чего считалась Артемида? Артемида считалась Богиней охоты.
 3. Как долго продолжалось строительство храма? Строительство храма продолжалось 120 лет.
 4. Чем прославился Герострат? Герострат обжог поджёг храм Артемиды.
 5. Что означает выражение <<геростратова слава>>? Когда человек добивается славы злым путём -это <<геростратова слава>>.
 6. Что сделали жители города?

Они продавали свои вещи, а женщины продавали свои ожерелья.

О чем мечтал царь Мавзол?

Он мечтал прославиться.

Кто достроил мавзолей после смерти царя?

Мавзолей достроили его внуки.

Какой была постройка?

Она была очень сложной.

Сколько лет простояло сооружение?

Оно простояло 1800 лет.

Posted in Մայրենի

Անձրևը

Անձրև


Գարնանային երեկոյի տաք անձրևը տեղացել էր նոր ծաղկած ծառերին, մայթի քարերին ու այգիների կավահողին։ Անձրևն իր հետ բերել էր զովություն, պղտոր ջրի լճակներ ու ծանր ցեխ։ Սարերից դեպի քաղաք էին սողացել սպիտակ ամպերը, որոնք անգլուխ քարավանի նման դանդաղ ու մունջ պտույտ էին անում փողոցներով, քսվում կտուրներին։

Տների բարձր հարկերը չէին երևում ամպի սպիտակ քուլաների մեջ։ Էլեկտրական լամպերի ցոլքը օրորվում էր անձրևաջրի լճակներում։

Բարձր աշտարակից լսվող երգի ելևէջները թափվում էին ամբողջ քաղաքի վրա։

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F324229103&show_artwork=true&maxwidth=593&maxheight=890

Առաջադրանքներ

 • Տեքստից դուրս գրիր գրությամբ ու արտասանությամբ տարբերվող բառերը
  ։
  Անձրև,
 • Բացատրի՛ր տրված բառերը։

Քարավան-ուխտերի խումբ

Մունջ-լուռ

Ցոլք-արևի շող

Քուլա-արևի շող

Հետաքրքիր փաստեր անձրևի մասին

Կարդա՛ և առանձնացրո՛ւ քեզ առավել դուր եկած տեղեկությունը։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Անձրևի մասին ռադիոթաղարկում պատրաստիր։

Անձրեւը, ինչպես մենք գիտենք, մթնոլորտային տեղումներն են, որոնք ընկնում են ամպերից ջրի կաթիլների տեսքով՝ 0,5-0,7մմ տրամագծով:

• Հինգշաբթի օրերին Լոնդոնում տեղում է մի փոքր ավելի անձրեւ, քան շաբաթվա մյուս օրերին: Դուք կասեք, որ դա զարմանալի է, բայց իրականում դա հաստատված փաստ է:

• Պորտուգալիայում անձրեւը հարգելի պատճառ է, որպեսզի մարդը աշխատանքի չգնա: Չէ՞ որ նա կարող է թրջվել եւ «լավ չաշխատել»:

• Բրազիլիայի Պարա քաղաքի բնակիչները ուղղում են իրենց ժամացույցները… անձրեւով, քանի որ ամեն անգամ այն գալիս է նույն ժամին:

• «Դարթս» խաղը առաջացել է անձրեւի պատճառով: Մի անգամ նետաձիգների մրցույթի ժամանակ անձրեւ է տեղում եւ խանգարում նրանց շարունակել այն: Ստիպված ժամանակավոր դադար տալով մոտակա գարեջրատանը՝ նետաձիգները ժամանակը սպանելու համար սկսեցին իրենց նետերը նետել պատի վրա նկարված թիրախին:

• Իրականում անձրեւը հոտ չունի: Այն բուրմունքը, որը մենք վերագրում ենք անձրեւին, իրականում արտադրում են ակտինո եւ ցիանոբակտերիաները: Նյութը, որը անձրեւին հոտ է տալիս, անվանում են գեոսմին:

• Աֆրիկյան մայրցամաքի Ուգանդայի բնակիչներին ամպրոպով չես վախեցնի: Այստեղ տարվա մեջ անձրեւը ամպրոպի հետ լինում է մոտ 250 անգամ:

• Անձրեւը պատճառ է հանդիսացել ռադիոյով եղանակի տեսության ի հայտ գալուն: Ամերիկայում ռադիոներից մեկի սեփականատերը անձրեւի տակ է մնում եւ որոշում է իր ալիքով նոր՝ եղանակի տեսության բաժին բացել, որը օրվա ընթացքում մարդկանց կպատմի սպասվելիք եղանակային անակնկալների մասին:

• Աֆրիկայի չորային Բոստվանայում մարդիկ իրար հանդիպելիս ողջունում են «պուլա» բառով, որը նշանակում է անձրեւ: Այս երկրում անձրեւը այնքան «հարգված» է, որ նրանք նույնիսկ իրենց ազգային արտարժույթն են անվանել «անձրեւ» բառով:

• Կուբայում անձրեւներ գալիս են միայն սիեստայի ժամանակ, իսկ Թայլանդում միայն գիշերները:

• XVII դարում Անգլիայում ընդունվել է օրենք, ըստ որի այն օդերեւութաբանը, ով սխալ կկանխագուշակեր անձրեւի գալու մասին, մահապատժի կենթարկվեր:

• Մարդը կարող է անձրեւի տակ մնալ եւ չթրջվել, եթե նա գտնվի անապատում: Իրականում անապատներում անձրեւներ լինում են, բայց այն տեսնել եւ իմանալ նրա մասին շատ դժվար է, քանի որ անձրեւի կաթիլները պարզապես գետնին չեն հասնում եւ օդում արագ գոլորշիանում են:

• Եղանակի տեսությամբ զբաղվող բոլոր կենտրոնների հաղորդագրությունները ունեն կոնկրետ իմաստ: Օրինակ «կարճատեւ անձրեւ» արտահայտությունը նշանակում է, որ անձրեւի տեւողությունը կլինի 3 ժամից ոչ ավելի: «Սպասվում է անձրեւ» արտահայտությունը նշանակում է, որ անձրեւ կարող է լինել օրվա կեսի չափով: «Առանց զգալի տեղումների» արտահայտությունը նշանակում է, որ որպես այդպիսին անձրեւ չի լինի, բայց կարող են լինել տեղումներ՝ մեկ քառակուսի մետրին 0,3 լիտրի չափով:

• Հնդկաստանում գտնվող Չերապունջի քաղաքը համարվում է աշխարհի ամենաանձրեւոտ վայրը: Տարվա ընթացքում այնտեղ տեղում է մոտ 26460 մմ անձրեւ:

• Սովորական անձրեւի թթվայնությունը հավասար է pH 5,6-ի: Եթե թթվայնության մակարդակը քիչ է, ապա անձրեւը համարվում է թթվային: pH 5,5-ի դեպքում կաթիլների մեջ գտնվող բակտերիաները մահանում են, իսկ 4,5 ցուցանիշի դեպքում մահանում են միջատները, ձկները եւ երկկենցաղ կենդանիները:

• ԱՄՆ Օհայո նահանգի Ուայնսբերգ քաղաքում ամեն տարի հուլիսի 29-ին անպայման անձրեւ է գալիս, եւ այդ երեւույթը կտեւի մոտ հարյուր տարի:

• Այսօր կարելի է արհեստական անձրեւ սարքել: Չոր սառույցի մասերը կարելի է օդանավից նետել սովորական ամպերի վրա, եւ այդ ամպերում ածխաթթուն պարուրվում է ջրով եւ ընկնում է ներքեւ՝ ձյունիկի տեսքով: Ճանապարհին այն տաքանում է եւ դառնում է անձրեւաջուր: Այս եղանակով կարելի է պայքարել երաշտի դեմ կամ էլ ամպերը ցրել:

• Ամեն տարի Երկրի վրա տեղում է 519.000 կմ խորանարդ անձրեւ (1 կմ խորանարդ ջուրը հավասար է 1 միլիարդ տոննա ջրին):

• 100 մարդուց մեկը տառապում է անձրեւի հանդեպ ալերգիայից: Ջրի կաթիլի ցանկացած ազդեցություն առաջացնում է կարմրածություն, եւ այդ մարդիկ, ընկնելով անձրեւի տակ, կարող են մահանալ:

• Սան Ֆրանցիսկոյում եղանակի տեսությունը հաղորդվում է 4/6-ի հարաբերակցությամբ: Բանն այն է, որ այստեղ 10 օդերեւութաբաններ քվեարկում են, թե անձրեւ կլինի, թե ոչ, եւ արդյունքում պատասխանը հաղորդում են այդպես կոչված «հարաբերական» տեսքով:

• Ամենախոշոր եւ ծանր կարկուտը տեղացել է Գոպահանջ քաղաքում 1986թ.-ի ապրիլի 14-ին: Ամեն մի կարկտահատիկի քաշը գերազանցում էր 1 կգ-ը, եւ այդպիսի «անձրեւի» պատճառով մահացել են 95 մարդ:

• Երկրի ամենաանձրեւոտ մասերը ջրի անբավարարություն ունեն ձմռանը: Անձրեւների սեզոնից հետո գալիս է այնպիսի չորային ձմեռ, որ բնակիչները ստիպված են լինում ջուր գնել ուրիշ բնակավայրերից:

• Ջրի կաթիլի զանգվածը շատ անգամ գերազանցում է մոծակի զանգվածին: Միջատների մարմնի վրայի մազիկների շնորհիվ կաթիլի իմպուլսների ազդեցությունը շատ քիչ է լինում, որը եւ թույլ է տալիս նրանց գոյատեւել անձրեւի տակ: Մեկ ուրիշ կարեւոր գործոն է նաեւ այն, որ բախումը տեղի է ունենում օդի մեջ, այլ ոչ թե մակերեւույթի վրա: Մոծակի վրա կաթիլի ընկնելու երկու սցենար կա. հարվածը գալիս է ոչ թե մարմնի մեջտեղին, այլ կողքերին, որի արդյունքում միջատը մի քիչ պտտվում է եւ այնուհետեւ շարունակում է թռիչքը, եւ երկրորդը, կաթիլը շատ կարճ ժամանակով հրում տեղափոխում է մոծակին, բայց նա շատ արագ ազատվում է դրանից:

• Անձրեւը, ինչպես բնական երեւույթ, կարող է լինել մոլորակների վրա, եթե դրա համար կան համապատասխան մթնոլորտային պայմաններ, ինչպես օրինակ Երկրի կամ էլ Սատուրնի արբանյակ Տիտանի վրա:

Հետաքրքիր տեղեկություններ անձրևի մասին․ կարդա՛ հղումով

Աֆրիկյան մայրցամաքի Ուգանդայի բնակիչներին ամպրոպով չես վախեցնի: Այստեղ տարվա մեջ անձրեւը ամպրոպի հետ լինում է մոտ 250 անգամ:

.Մարդը կարող է անձրեւի տակ մնալ եւ չթրջվել, եթե նա գտնվի անապատում: Իրականում անապատներում անձրեւներ լինում են, բայց այն տեսնել եւ իմանալ նրա մասին շատ դժվար է, քանի որ անձրեւի կաթիլները պարզապես գետնին չեն հասնում եւ օդում արագ գոլորշիանում են:

Հնդկաստանի Չերապունջի քաղաքը համարվում է ամենաանձրևառատն աշխարհում: Այստեղ տարեկան 26460 մմ տեղումներ են լինում:

Երկրագնդի ամեն հարյուր միլիոներորդ մարդն ալերգիա ունի անձրևից:

Ահա հղումը՝. https://kotayktv.am/archives/4240

Posted in русский

Колосс Родосский

В Греции, на берегу Эгейского моря, располагается древний остров Родос. Именно там, в 280 году до нашей эры было сооружено шестое чудо света — Колосс Родосский. Все началось с того, что после развала империи Александра Великого, Деметрий I напал на Родос. С ним было около сорока тысяч воинов.

Обложив главный портовый город, он держал осаду более года. Потом, несмотря на то, что было затрачено много усилий по установлению осадных машин, Деметрий решил отступить, бросив все постройки.

Родосские жители, потрясенные таким поворотом событий, продали все вещи, оставленные оккупантами, решив на вырученные деньги поставить памятник богу Солнца Гелиосу. По легенде именно Гелиос являлся создателем острова. Кстати, интересные факты о Родоссе мы публиковали отдельно.

Семь чудес света Колосс Родосский (1)

Монумент был заказан выдающемуся скульптору того времени – Хересу. Изначально жители решили строить статую, в десять раз превышавшую средний рост человека, то есть 18-метровую. Однако через некоторое время высоту решили удвоить, заплатив Хересу в два раза больше денег.

Тем не менее, даже такой суммы не хватало, ведь увеличивая рост статуи вдвое, расход остального материала увеличивался до восьми раз! Знаменитый мастер занял огромные суммы денег у родных и друзей, чтобы закончить свое детище.