Homework 6-10

Հիշեք՝ ing ավելացնելուց առաջ բառավերջի e տառը դուրս է գալիս՝ write-writing,
իսկ միավանկ բառերի դեպքում, երբ բառում միայն մեկ ձայնավոր հնչյուն կա, վերջին բաղաձայնը կրկնապատկվում է՝ swim-swimming.
Look, he is buying a notebook again.
Use the words in brackets in the Present Continuous(Փակագծերում տրված բառերը օգտագործեք ներկա շարունակական ժամանակաձևով)
Look, he is going to school!(go)
Look, he is drinking a coffee!(drink)
Look, I am swimming !(swim)
Look, she is washing her hair!(wash)
Look, it is drinking its milk!(drink)
Look, we are dancing in the living room!(dance)
Look, they are runing to church!(run)
Now, you are writing an email.(write)
Look, the monkey is eating a banana!(eat)
We are watching at the moment. (watch TV)
Look, they are having their breakfast!(have)
At the moment father is driving a little red car.(drive)
Look, the two little penguins are swimming !(swim)
The children are having their breakfast now.(have)

Առաջադրանք՝ կազմված Student Book: pg. 61, C — ի հիման վրա:
Look at the picture. What are they doing?
They are singing a song. (sing)
They are singing a song.
What are they doing?
They are doing homework.(do)
Are they riding bikes?
Yes, they are.
Are they swimming ?(swim)
No, they aren’t.
What are they doing?
They are talking on the phone.

Բառերը դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ
Հիմք՝ Student Book: pg. 62-A
is, She, walking.
She is walking.
are, They, throwing a ball.
They are throwing a ball________________________. they, Are, listening to the music? Are they listening to the music________________________ ? are, They, fishing. __They are fishing_________________ . Are, playing football, they ? _Are they playing football_________________ ? They, flying a kite, are. ___They are flying a kite__________ .

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s