Posted in Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 6, Մաթեմատիկա և երևակայություն

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեք

500. Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները. – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

10,1,3,12,18,0,19,100

501. Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Եթե դրական թվի բաձարձակ արժեքը հավասար է 9-ի ուրեմն նրա հակադիր թվերի բաձարձակ արժեքը 9 է:

502. Եթե բացասական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 20-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։

Ուրեմն իր հակադիր թվի բաձարձակ արժեքը 20 է:

503.Իրար հավասա՞ր են արդյոք հակադիր թվերի բացարձակ արժեքները։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

Այո օրինակ՝ +2 ու -2 ի հակադիր թվերը երկուսն էլ 2-ի են հավասար:

504. Հաշվե՛ք.

ա) |– 6| + |4|=-2,

բ) |21| – |6|=17,

դ) |– 50| + |– 4|, =46

ե) |31| + |27|=58

զ) |15| · |– 12|,=-180

է) |– 18| · |– 21=+378|

, ը) |44| : |– 4|=-11

թ) |– 210| : |– 15|=+14։

գ) |– 3| – |– 1|=+2,

505. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի

մեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3, բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

506. Գրե՛ք այն թվերի բազմությունը, որոնց բացարձակ արժեքները հավասար են 8, 3, 4, 15 թվերից որեւէ մեկին։

-8,+8, -3,+3, -4,+4, -15,+15

507. Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.

0, – 15, – 45, 10, – 30։

0:5+11=11, -15:5+11=-9 , -45:5+11=+3,  10:5+11=+13, -30:5+11=+7 

508.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու

դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) |-5| = 5, գ) |0| = 0, ե) |+3| – 1 = 2, բ) |– 1| = 1, դ) 2 · |2| = 4, զ) 3 + |3| = 6։

511. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.

– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։

0, 3,4,5,18,29,39

Posted in Մաթեմատիկա 6, Մաթեմատիկա և երևակայություն

Պատահայութներ

 1. Հետեւյալ իրադարձություններից որո՞նք են պատահույթներ.
  ա) Դուք դուրս եք գալիս տնից եւ հանդիպում եք Ձեր վերեւի
  բնակարանում ապրող հարեւանին։

  բ) Ուժգին քամի է փչում, իսկ ծառերի տերեւները չեն շարժվում։ գ) Սեղանի թենիս խաղալիս Դուք հաղթել եք Ձեր ընկերոջը (որը
  նույնքան լավ է խաղում, որքան Դուք)։ 
  դ) Թռչնակը ներս կթռչի Ձեր սենյակը։
 2. Հետեւյալ իրադարձություններից որո՞նք են հավաստի.
  ա) Դուք միացրել եք լույսը, իսկ լամպը չի վառվել։
  բ) Զամբյուղում 10 խնձոր կար։ Երբ զամբյուղի մեջ դրեցին եւս
  մեկ խնձոր, այնտեղ եղավ 11 խնձոր։

  գ) Զամբյուղում 5 տանձ կար։ Երբ զամբյուղի մեջ 4 խնձոր էլ
  դրեցին, այնտեղ եղավ 9 խնձոր։
  դ) Հրաձիգը կրակել է եւ դիպել թիրախին։
  ե) Չորս մարդու համար ճաշ պատրաստելիս խոհարարը պղնձի
  մեջ լցրեց կես տուփ աղ։ Ճաշը աղի ստացվեց։
 3. Հետեւյալ իրադարձություններից որո՞նք են անհնար.
  ա) Դրամը նետելիս ընկել է «զինանիշ»։
  բ) Գիշերը ծագել է արեւը։
  գ) Դուրս գալով փողոց՝ Դուք հանդիպել եք Տիգրան Ա արքային։ դ) Հաջորդ շաբաթ վատ եղանակ կլինի։
  ե) Դուք մուրճով խփել եք ռելսին, եւ ձայն է հնչել։
  զ) Հավաքակայանում միայն մարդատար մեքենաներ կան։
  Այնտեղից դուրս է գալիս մի ավտոբուս։
 4. Ո՞ր իրադարձությունն է պատահական, ո՞րը՝ հավաստի, ո՞րը՝
  անհնար.
  ա) Գցում են խաղոսկրը. կբացվի 1, 2, 3, 4, 5, 6 թվերից որեւէ
  մեկը։Հավաստի
  բ) Գնել են մի փոշեկուլ. պարզվել է, որ այն խոտան է։ Պատահական
  գ) Հայաստանցի մարզիկը կդառնա օլիմպիական խաղերի
  չեմպիոն։Պատահական
  դ) Աքաղաղը ձու է ածել։անհնար
  ե) Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 6 թիվը։Հավաստի
  զ) Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 10 թիվը։Հավաստի
  է) Աֆրիկայում Կոնգո գետը ծածկվել է սառույցով։ Անհնար ը) Անկոչ հյուր է եկել։Պատահական
  թ) Հրանոթը կրակել է. լսվել է դղրդյուն։Հավաստի
 5. Զամբյուղում կան կարմիր, դեղին եւ կանաչ խնձորներ: Զամբյու- ղից մի խնձոր են հանում: Ի՞նչ ելքեր ունի այդ պատահական
  փորձը:Մնացել է երկու խնձոր

320.Ի՞նչն է ավելի շատ՝ ա) 1 տարի՞ն, թե՞1.1/2 մլն վայրկյանը =ավելի մեծ է 1.1/2 մլն վայրկյանը, բ) 1 դա՞րը, թե՞ 1. 1/2 մլրդ վայրկյանը։=ավելի մեծ է 1.1/2 մլրդ վարյկյանը

Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է։ Նավակը, որի սեփական արագությունը 17 կմ/ժ է, 3 ժ լողացել է գետի հոսանքի ուղղությամբ եւ 4 ժ՝ հոսանքին հակառակ։ Քանի՞ կիլոմետր է անցել նավակը։ Պատասխան՝նավակը անցել է 125 կմ